Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP PRODUCTEN DOODLE-STER

Gevestigd te Op het Bergske 26, 6373 XE Landgraaf; inschrijfnummer K.v.K. nummer 66609674.

 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op elk aanbod en alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Doodle-Ster (“DS”) en haar klanten (“Klant”) met betrekking tot de verkoop door DS van producten aan de Klant, al dan niet via koop op afstand. In geval van koop op afstand gelden specifieke voorwaarden (artikel 5). Onder koop op afstand wordt verstaan een koop die tot stand komt via de website, zonder dat de Klant het te kopen product fysiek vooraf heeft kunnen bekijken en zonder dat er persoonlijk contact is geweest tussen DS en de Klant.

1.2 Eventueel door de Klant ingeroepen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op een relatie tussen DS en de Klant. Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht blijven.

1.3 Deze AV worden van toepassing op een relatie tussen DS en de Klant op het moment dat een overeenkomst tussen DS en de Klant tot stand komt, hetgeen het geval is indien (1) de Klant een product koopt bij DS nadat hij dit product fysiek heeft bekeken en dit product fysiek aan hem is geleverd en door hem is betaald (“Fysieke Koop”) of (2) de Klant een product op afstand koopt door een koopopdracht te plaatsen via de website van DS (doodle-ster.shop) en/of via email (info@doodle-ster.shop en/of info@doodle-ster.nl) en/of telefonisch (06-3004105) en na het voldoen door de Klant aan de in het aanbod gestelde voorwaarden (“Koop op Afstand”).

1.4 DS zal zoveel mogelijk voordat een overeenkomst met de klant wordt aangegaan, aan de Klant aangeven op welke wijze de AV bij DS zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. In geval van Koop op Afstand wordt de tekst van de AV aan de consument beschikbaar gesteld voordat de Koop op Afstand wordt gesloten. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DS voordat de Koop op Afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij DS zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 ARTIKEL 2: HET AANBOD

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als DS gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DS niet.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.4 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van DS zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Indien DS tussen de datum van het sluiten van een koopovereenkomst en de levering van dat product wordt geconfronteerd met een prijsverhoging door een leverancier, is DS gerechtigd deze verhoging aan de Klant door te berekenen. In dat geval zal DS de Klant onmiddellijk hiervan schriftelijk in kennis stellen en heeft de Klant gedurende 5 dagen het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

2.5 De door DS gehanteerde prijzen zoals vermeld op de website doodle-ster.shop zijn inclusief omzetbelasting. Verzendkosten van producten komen voor rekening van de Klant.

 ARTIKEL 3: BETALING

3.1 Betaling van door DS geleverde producten dient bij Fysieke Koop te gebeuren in contanten onmiddellijk bij aflevering van het product, dan wel, indien het product in overleg tussen DS en de Klant wordt gefactureerd, binnen 5 dagen na facturatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij Koop op Afstand dient eerst de koopsom door de Klant te worden voldaan op de in de bestelprocedure op de website weergegeven wijze voordat de bestelling door DS in behandeling wordt genomen. DS is bij Koop op Afstand gerechtigd de Klant volledige vooruitbetaling te vragen maar dient de Klant minstens één betaalmogelijkheid aan te bieden waarmee de klant achteraf kan betalen. De eventuele extra kosten die verbonden zijn aan de achteraf betaalmogelijkheid, zoals bij levering onder rembours, mogen aan de Klant in rekening worden gebracht.

3.2 Indien de Klant niet tijdig betaalt, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en is de Klant aan DS een rente verschuldigd ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand aangemerkt. De Klant zal DS, na door DS in gebreke te zijn gesteld, terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal een bedrag verschuldigd zijn van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00.

3.3 Ter keuze van DS kan in geval van niet-betaling, na schriftelijke ingebrekestelling door DS, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, waarbij op de Klant de verplichting rust tot teruggave van het geleverde product, onverminderd het recht van DS op schadevergoeding.

3.4 Indien de Klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is DS bevoegd de nakoming van de jegens de Klant aangegane verplichtingen tot levering van het product op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.

3.5 De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van het door de Klant aan DS verschuldigde met openstaande vorderingen van de Klant op DS.

3.6 DS behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren producten voor tot op het tijdstip waarop de Klant aan diens betalingsverplichtingen jegens DS heeft voldaan. Tot het tijdstip van volledige betaling is de Klant niet bevoegd geleverde producten aan derden te verkopen, in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de producten voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

ARTIKEL 4: LEVERING

4.1 DS zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn op de website staat vermeld dan wel met de Klant is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval de Klant recht heeft op terugbetaling van hetgeen door hem is betaald.

4.2 Door DS opgegeven termijnen waarbinnen producten zullen worden geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient DS derhalve schriftelijk door de Klant in gebreke te worden gesteld.

4.3 Het risico betreffende geleverde producten gaat over op de Klant op het moment van aflevering van het product aan Klant bij Fysieke Koop dan wel aan de transporteur die op weg is naar de Klant bij Koop op Afstand.

4.4 Indien het niet mogelijk blijkt producten aan de Klant te leveren binnen de afgesproken termijn, wegens een oorzaak gelegen buiten de risicosfeer van DS, is DS gerechtigd dat product alsnog te leveren en is de Klant alsnog verplicht dat product af te nemen binnen een door DS te stellen redelijke termijn.

4.5 Levering van producten geschiedt in geval van Koop op Afstand, tenzij partijen anders overeenkomen, éénmalig op een door de Klant opgegeven adres. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door DS, voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. DS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de opslag en/of het transport van het product.

ARTIKEL 5: KOOP OP AFSTAND

 5.1   De overeenkomst

1. Indien de Klant het aanbod tot Koop op Afstand van DS heeft aanvaard, bevestigt DS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DS is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

2. DS zal uiterlijk bij levering van het product aan de Klant de volgende informatie, toesturen:

a. het (bezoek)adres van DS waar de Klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koop op Afstand;

e. indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.2 Herroepingsrecht

1. De Klant kan een overeenkomst voortvloeiende uit Koop op Afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen, of:

a. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant het laatste product heeft ontvangen. DS mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

3. Indien DS de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

4. Indien DS de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen.

5.3   Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als DS hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

5.4   Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan DS.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) DS. Dit hoeft niet als DS heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door DS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als DS niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als DS aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.5 Verplichtingen van DS bij herroeping

1. Als DS de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. DS vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door DS in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meld. Tenzij DS aanbiedt het product zelf af te halen, mag DS wachten met terugbetalen tot DS het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. DS gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DS de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5.6 Uitsluiting herroepingsrecht

DS kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als DS dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

5. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

ARTIKEL 6: PRODUCTEN EN KLACHTEN

Producten

6.1 DS zorgt er voor dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. DS staat er echter niet voor in dat een product geschikt is voor het door de Klant beoogde gebruik, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

6.2 De Klant is verplicht het product terstond bij aflevering op eventuele tekorten of (zichtbare) beschadigingen te controleren. Bij Koop op Afstand dienen eventuele beschadigingen van het product die bij aflevering aanwezig zijn door de Klant op de afleverbon en/of de factuur te worden vermeld. Indien dit niet is gebeurd wordt een klacht niet in behandeling genomen en wordt het product geacht in goede staat door de Klant te zijn ontvangen.

6.3 Ten aanzien van fouten c.q. onvolkomenheden in een natuurproduct kunnen geen klachten geldend gemaakt worden, indien deze fouten c.q. onvolkomenheden verband houden met de aard en eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van DS.

6.5 DS dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien daartoe een retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, is dit slechts voor rekening en risico van DS indien DS daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Retourzendingen zijn alleen mogelijk indien het product in de complete, originele en onbeschadigde verpakking aan DS wordt aangeboden. Bij het in gebreke blijven van een of meerdere eerder genoemde voorwaarden vervalt het recht op retour name door de Klant.

6.6 In geval van een terechte reclame zal de schade naar keuze van DS worden afgewikkeld op één van de volgende wijzen:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;

b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken;

c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de Klant gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

d. een in overleg met de Klant te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld, met dien verstand dat in alle gevallen de aansprakelijkheid van DS is beperkt volgens het bepaalde in artikel 7.

Klachtenregeling

6.7a De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
6.7b Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
6.7c Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6.7d Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6.7e Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.8 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6.9 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

7.1 DS kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen en/of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.

7.2 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van DS – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde producten.

7.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is DS nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door DS gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

7.4 DS staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. De levensduur van zaken kan nimmer worden gegarandeerd.

7.5 In alle gevallen is de termijn waarbinnen DS tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot de termijn gesteld door de fabrikant. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen DS tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, tenzij een langere termijn door de leverancier/fabrikant wordt gehanteerd.

7.6 Als door DS geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen DS en de Klant gelden.

7.7 Alle garanties vervallen zodra de Klant en/of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DS, aanpassingen aan de door DS geleverde producten aanbrengt. In die situatie is DS niet meer verantwoordelijk voor de oorspronkelijk door haar geleverde producten en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid meer voor het geleverde.

7.8 De Klant verliest diens rechten jegens DS en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart DS tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover de schade is ontstaan (1) door ondeskundig en/of met instructies van DS strijdig gebruik door de Klant, (2) door aanwijzingen van de Klant aan DS.

ARTIKEL 8: DIVERSEN

8.1 In geval nakoming van datgene waartoe DS krachtens de met de Klant gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van DS, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door DS ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van DS, is DS gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden aan haar verplichtingen jegens DS tot aan dat moment te voldoen.

8.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij DS, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

8.3 In geval de Klant op enigerlei wijze tegenover DS in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Klant, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan DS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

8.4 Op de tussen DS en de Klant gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

8.5 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

De waardering van doodle-ster.shop bij WebwinkelKeur Reviews is 9.8/10 gebaseerd op 900 reviews.
0